Provozní řád - Sportovní školka Řepy

Přejít na obsah
Provozní řád
je zpracován v souladu se zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost od 1.9.2017
Informace o zařízení:
Název zařízení:       Sportovní školka Řepy
Adresa subjektu:   Žalanského 68/54, Praha - Řepy
Telefon:                   +420777201210, +420776003156

Jednatelé:               Mgr. Martin Vlček, MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková
Zřizovatel:               Zdravá rodina, z.s.
Typ zařízení:           Soukromé vzdělávací zařízení  s celodenním provozem
Kapacita:                 30 dětí
Provozní doba klubu: 7:00 - 18:00 hodin

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Provozní doba:   7.00 – 18.00 hodin

Sportovní školka Řepy má kapacitu 30 dětí. Úlohou zařízení je zajišťování všeobecného harmonického rozvoje osobnosti dítěte poskytováním výchovy a sociální péče dětem zpravidla od 2 do 6 let.

Zaměření je orientováno na zvyšování fyzické zdatnosti a duševního rozvoje dítěte akcentem na tělesnou výchovu, pohybovou průpravu, sportovní a umělecké aktivity včetně získávání všeobecných znalostí přiměřených věku. Zařízení má zpracovaný vlastní program pro práci s dětmi předškolního věku s názvem „Všestranný rozvoj osobnosti dítěte jako prevence negativních jevů v dospělosti “ , který vychází ze vzdělávacího plánu MŠMT.

Rozvíjíme osobnost každého dítěte se zohledňováním individuálních zvláštností a tedy i potřebnou individualizací péče. Usilujeme o výchovu a péči respektující individualitu dítěte a tomu podřizujeme i metody výchovy osobnosti jedince. Program obsahuje tělovýchovné aktivity včetně plaveckého výcviku v bazénu, který
je součástí školky, dramatickou tvorbu, společné zpívání, výtvarné aktivity i účast na dalších zájmových aktivitách, jazykovou přípravu v anglickém jazyce, taneční průpravou.


Pedagogická práce je plánována podle Ročního plánu pro konkrétní školní rok, který obsahuje koncepci práce a filosofii výchovného a vzdělávacího působení. Dále jsou obsahem konkrétní cíle, o jejichž splnění v průběhu roku usilujeme a které pomáhají všeobecnému osobnostnímu rozvoji dítěte Kromě jiného zde například využíváme kalendářních svátků z průběhu roku včetně oslav narozenin dětí a folklórních prvků při seznamování s lidovými tradicemi. Klademe velký důraz na rozvoj adaptačních schopností v dětském kolektivu. Klademe důraz na zdravý psychomotorický vývoj,
na prohlubování harmonie v rodinném životě a individuální harmonický rozvoj dítěte, podporovaném činností dětského psychologa a terapeutů zaměřených na práci s rodinou.

II. DOCHÁZKA DÍTĚTE

a) Přijímání dětí do péče zařízení je obvykle v časovém rozmezí 7.00 – 9.00 hodin, kdy učitelka přebírá děti od rodičů. Toto platí i pro děti s omezenou docházkou od 4hodin denně, pokud se chtějí v daný den stravovat. Nepřítomnost dítěte  jsou rodiče povinni oznámit ranní službě neprodleně telefonicky, e-mailem nebo SMS zprávou. Předem známou nepřítomnost omlouvají rodiče předem e-mailem.

b) Odchod či příchod v jinou než obvyklou dobu je třeba domluvit předem se službu konající učitelkou.

c) Rodiče nebo jiné pověřené osoby předávají dítě učitelce osobně.

d) Je nepřípustné, aby dítě docházelo samostatně, bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Dítě musí být prokazatelným způsobem učitelce předáno.

f) Pokud nemohou rodiče vyzvedávat dítě osobně, pověří tímto jinou osobu, o čemž předem informují pedagoga.

III. DENNÍ PROGRAM

a) přijímání dětí 7.00 – 9.-00 hodin, platí i pro děti s omezenou docházkou (viz výše)

b) rozcházení dětí:
- po obědě 12.30 – 13.00 hodin,
- odpoledne 16.00 – 18.00 hodin,
- podle potřeby zákonných zástupců kdykoliv po dohodě s ředitelkou nebo  se službu konající učitelkou, nejpozději však do 18.00 hodin,

c) volné herní aktivity: 7.00 – 8.30; 16.00 - 18.00 hodin

d) řízené vzdělávací činnosti: 9.00 – 11.30 hodin a 14.45 – 16.00 hodin (vždy podle specifických potřeb dětí a podle dohody mezi ředitelkou a zákonnými zástupci) se skládají z denních pohybových aktivit (rozcvičky, míčové hry, orientační hry, gymnastická průprava včetně cvičících míčů, vycházky, zahrada, zdravotní a nápravná cvičení, aj)

e) plavecký výcvik – 2x týdně (průprava plavání, zdravotní plavání)

f) odpočinek, spánek podle individuální potřeby dětí: 12.45 – 14.00 v samostatné místnosti Na lůžkách; individuální potřebu spánku v lůžkovinách                                    
Hygiena : čištění zubů, otužování, pobyty venku, adekvátní oblékání.

g) pitný režim – v průběhu celého dne v barelech (na výběr čistá voda, čaj, ovocné šťávy…)

h) vytváření a podpora samostatnosti při stravování – sebeobslužné podávání jídla u dětí od 4 let.

i) výměna ručníků týdně či podle frekvence použití.

IV. PODMÍNKY PROHLOUBENÉ SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ VÝCHOVY

a) dvě herny, zahrada pod uzavřením, venkovní herní prvky.

b) základní vybavení pro gymnastickou průpravu

c) cvičební místnost na nápravná cvičení

d) bazén s hygienickým zázemím v objektu klubu

e) dopravní výchova

f) zdravotní a aerobní cvičení ve výchovné činnosti, při pobytu venku a během celého pobytu v klubu

g) vycházky a turisticky orientované výlety (chůze v přírodě)

V. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM

a) stravování dětí zajišťuje škola.

b) jídlo dováží externí firma zodpovědná za dodržování veškerých předpisů souvisejících se stravováním do jídelny v budově klubu vybavené kuchyňskou linkou s lednicemi a myčkou nádobí a potřebnými doplňky (příbory, kuchyňské nádobí, a pod. Zde je jídlo dětem rozdělováno učitelkou (vždy s platným zdravotním průkazem).

c) Cizí strávníci se v klubu nestravují, klub od zákonných zástupců přijímá potraviny pouze v případě specifických dietetických nároků dětí, které nemůže cateringová firma zajistit ze svých zdrojů. Klub se nesamozásobuje zeleninou a ovocem.

1. Stravování

• Přesnídávka : připravena od 8.30 hodin

• Oběd: postupné vydávání jídel od 11.30 - 12.30 hodin

• Svačina: připravena od 14.30 hodin

Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 30 minut v návaznosti na program dětí.

2. Pitný režim

Děti mají k dispozici čistou vodu a čaj již od 7.00 hodin - v rámci přesnídávky, oběda i svačiny dostávají čistou vodu, čaj, džus, mléko. Čaj a ostatní nápoje se připravují v jídelně klubu. Děti mají možnost se kdykoliv napít. Čaj je průběžně učitelkou doplňován. Na zahradu donášejí sebou pitnou vodu učitelky v termoskách.

Zásobování vodou:
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. V objektu klubu jsou umístěny automaty na pitnou vodu.

VI. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

a) Dítě je do školky přijímáno na základě vyplněné přihlášky. Přijímání přihlášek zajišťuje ředitel  po dohodě se zřizovatelem. O přijetí dítěte rozhodne zřizovatel. Pokud jsou volná místa, děti mohou být přijímány k docházce  průběžně, stejně tak k jednorázovým využitím služeb.

b) K docházce jsou přijímány děti na základě kritérií, které stanovuje zřizovatel. Ředitelka zapíše dítě po předložení vyplněného evidenčního listu s potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte a rodného listu dítěte a písemně toto sdělí zákonným zástupcům, kteří na kopii potvrdí převzetí informace.

c) Po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dle dohodnutého termínu dostaví do školky, kde s nimi bude dohodnut způsob průběhu a podmínek docházky včetně konkrétního data nástupu a podmínek adaptačního období.

d) Pokud se zákonní zástupci v daném termínu bez omluvy nedostaví k dojednání způsobu průběhu a podmínek docházky automaticky je na místo jejich dítěte přijato dítě další v pořadí uchazečů.

VII. EVIDENCE

Součástí přijímacího řízení je rovněž vyplnění Evidenčního listu dítěte, který obsahuje tyto náležitosti:

- jméno a příjmení dítěte, datum a místo narození, rodné číslo, trvalé       bydliště, státní občanství
- jméno, příjmení zákonných zástupců, zaměstnavatel zákonných zástupců
- telefonní a e-mailové spojení
- dětským lékařem potvrzený zdravotní stav dítěte včetně bezinfekčnosti
- zákonní zástupci jsou povinni pravidelně aktualizovat údaje vedené v evidenčnímlistu dítěte. Veškeré údaje o dítěti podléhají speciálnímu režimu – důvěrné – a jsou zabezpečeny proti zneužití.

VIII. UKONČENÍ DOCHÁZKY

a) Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

b) Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz klubu nebo jiným způsobem poškozuje jeho pověst.

c) Ukončení v průběhu adaptačního období dítěte doporučí učitelka, následně lékař nebo školské poradenské zařízení.

d) Zákonný zástupce neuhradí úplatu za využívání zařízení ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

e) Zákonný zástupce ukončí docházku do klubu na vlastní žádost.

f) Jestliže je dítěti odložena povinná školní docházka, je zákonný zástupce dítěte povinen předat ředitelce klubu kopii rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu. V opačném případě nemůže dítě klub navštěvovat.

IX. SPOLUPRÁCE KLUBU S ODBORNÝMI PRACOVNÍKY

Klub zajišťuje spolupráci s odbornými pracovníky, kteří mohou pozitivně ovlivňovat vývoj
dítěte. Jedná se o spolupráci s dětským psychologem, pediatrem, dětským psychiatrem,
rodinnými terapeuty a psychoterapeuty. Bližší informace podá ředitelka klubu.

XI. PROVOZNÍ PODMÍNKY objektu

a ) Hluk
Škola je umístěna v klidové vilové části Prahy 6 – Řepy. V objektu není provozována žádná činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou v objektu prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výchovný proces.

b) Údržba objektu

Pro pohotovostní čištění a úklid objektu klubu jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních zaměstnanců. Pravidelný úklid je zajišťován úklidovou firmou, která naplňuje požadavky určené zřizovatelem tak, aby čistota objektu a přilehlé zahrady splňovala hygienické normy odpovídající vyhlášce č. 108/2000Sb. Přehled o nákupu a výdeji čistících prostředků pro pohotovostní úklid vede recepční klubu na skladových kartách a ředitelka pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 108/2000Sb:

1. denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik; u koberců vyčištěním vysavačem; vynášení odpadků musí být prováděno denně

2. denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, záchodů

3. nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů

4. nejméně třikrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel

5. nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor klubu

6. malováním v případě potřeby Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č.258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Proti výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

3. Pracovní podmínky

1. Zařízení má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřena ředitelka, která zajišťuje nákup, evidenci, kontrolu a přidělování. O kontrolách vede ředitelka záznamy.

2.Pro výchovně vzdělávací proces jsou používány místnosti, které splňují požadavky na denní osvětlení, větrání, velikost a vybavení. V žádné z kluboven není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky

3. V klubovnách zajišťují učitelky vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty, dostatečným větráním, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení, umožňují dětem pít kdykoliv během dne, manipulací s žaluziemi regulují vnější osvětlení kluboven a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou děti k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení.

4. Akce mimo areál

Pro každou akci mimo areál klubu je určena učitelka jako vedoucí akce. Ta zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce podle vyhlášky č. 303/1996 Sb. o školách v přírodě, vyhlášky č. 106/2001Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, apod.). O každé akci mimo objekt klubu vede vedoucí akce záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte, prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.

5. Osvětlení

Všechny prostory v objektu mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách je zajištěno zářivkovými světly. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo.

6. Větrání

Všechny prostory využívané pro pobyt dětí v budově škole – třídy, šatny, WC, lehárny, jídelna, chodby a bazén jsou přímo větratelné.

7. Vytápění

a) Objekt je vytápěn centrálním kombinovaným systémem zajišťujícím vytápění i ohřev vody podle momentální potřeby a reagující na změny vnějších teplot.

b) Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zajištěna nástěnnými teploměry v odpovídající výšce nad podlahou na vnitřní straně místnosti.

8. Vybavení objektu

a) Ve všech prostorách  je zajištěno přímé větrání. Na zemi jsou položeny hygienickým nárokům odpovídající podlahové krytiny. Objekt disponuje dostatečnými pomůckami a náčiním pro děti.

a) Zábradlí splňuje požadavky norem.

b) V umývárnách teče studená i teplá voda, velikost i výše umyvadel a záchodů odpovídá potřebám dětí dané cílové skupiny.

c) V přízemí budovy je vyhřívaný bazén s filtrovanou a UV lampami čištěnou vodou, s veškerým potřebným sociálním zázemím a přímým větráním. Hloubka bazénu je odpovídjící z hlediska bezpečnosti dětí, které jej využívají.

d) Ve vstupních prostorách je recepce určená jednak pro potřeby bazénu a jednak pro příležitostné posezení  osob čekajících na děti.

e) Centrální lékárnička je umístěna v recepci . Pohotovostní lékárničky jsou umístěny v každém z podlaží objektu, včetně traumatologického plánu a seznamu obsahu lékárniček. Obsah kontroluje a doplňuje podle potřeby a požadavků učitelek recepční budovy.

X. Závěrečné ustanovení

Tento provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance a je trvale uložen v kanceláři a v recepci klubu.V Praze dne  1.9.2017
Za zřizovatele

MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková
Mgr. Martin Vlček
Zdravá rodina, z.s.
Žalanského 68/54
Praha 6 - Řepy
Email: info@spolekzdravarodina.cz
Telefon: +420 723 833 449
Zdravá rodina, z.s.
Žalanského 68/54
Praha 6 - Řepy
Návrat na obsah